Kushtet e Referimit

Individët dhe mediat të cilat dëshirojnë t’i referohen në artikujt e tyre ose të ripublikojnë një shkrim të Revistës The Frontliner, obligohen t’i përmbahen rregullave në vijim:

Shkrimi i plotë mund të ripublikohet vetëm në marrëveshje me shkrim me redaksinë e THE Frontliner e cila mund të kontaktohet në [email protected];
Shkrimi i ripublikuar në marrëveshje me redaksinë duhet të citohet në fillim të paragrafit të parë dhe duhet të përmbajë vegëzën lidhëse (linkun) të shkrimit në fund të tekstit;

Lejoheni që të merrni vetëm 30% (për qind) të shkrimit origjinal nëse nxirrni një artikull të ri, me kusht që të jepni referencë të qartë për burimin përkatës të informacionit “THE Frontliner;

Lejoheni që t’i përdorni fotografitë dhe videot e THE Frontliner vetëm në marrëveshje paraprake me shkrim e kompenzim financiar. Referimi duhet të jetë “THE Frontliner“.